Regulamin

dla pasażerów katamaranu BARBARKAR

§1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

1. Dowód Płatności – paragon fiskalny, nota księgowa, umowa sprzedaży, wyciąg z konta bankowego lub potwierdzenie płatności kartą.

2. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom i Klientom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta możliwy:

a)  drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 531 555 400,  od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00-21:00 i w soboty w godz. 11:00-21:00,

b) poprzez wiadomość e-mail, którą należy wystosować pod adres: biuro@statekimprezowy.pl,

4. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.statekimprezowy.pl.pl.

6. Klient – osoba nabywająca Voucher za pośrednictwem Sklepu internetowego www.statekimprezowy.pl

7. Koszyk – zbiór produktów wyselekcjonowanych przez Klienta zainteresowanego dokonaniem zapłaty poprzez wybrany Kanał/Punkt Dystrybucji. Proces znajdowania się Produktów w Koszyku jest finalizowany poprzez dokonanie płatności bądź całkowitą rezygnację z zakupu. Koszyk umożliwia usunięcie ze zbioru lub dodanie do niego przynajmniej jednego Produktu.     

8. Voucher – forma potwierdzenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem/Klientem a firmą Event Time Sp. z o.o., zapewniająca prawo Posiadacza Vouchera do
realizacji Usługi świadczonej przez Organizatora. 
Vouchery są dystrybuowane pod postacią elektroniczną do samodzielnego wydrukowania. Dostarczany jest w postaci pliku PDF na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;

9. Organizator – Event Time Sp. z o.o.

10. Posiadacz Vouchera – osoba dysponująca aktywnym/ważnym Voucherem, uprawniającym do realizacji Usługi.

11. Usługa –działanie podejmowane przez Organizatora na rzecz Posiadacza Vouchera, zgodnie z jego treścią.

12. „Oferty Specjalne” – kategoria usług o skróconym czasie ważności, niestandardowych warunkach realizacji oraz niższej cenie.

13. Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji Voucherów, prowadzonej przez firmę Event Time Sp. z o.o.

14. Regulamin Organizatora – regulamin określający warunki korzystania z konkretnej Usługi ustanowiony przez jej Organizatora.

15. Serwis Statekimprezowy.pl – internetowy system dystrybucji Voucherów. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, płatności oraz odbioru Voucherów.

16. StatekImprezowy – Event Time Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-179, ul. Osolska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej – pod numerem 0000271890, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000.00 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 895-187-28-21. 


§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Voucherów z wykorzystaniem Serwisu Statekimprezowy.pl.

2. Przed nabyciem Vouchera na stronie www.Statekimprezowy.pl, Użytkownik/Klient zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.

3. Szczegółowe warunki świadczenia konkretnych Usług mogą określać odrębne regulaminy. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec Regulaminu Organizatora. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Organizatora.

4. Okres ważności Voucherów wynosi 12 miesięcy. Wyjątkiem są oferty znajdujące się w kategorii „Oferta Specjalna”, których ważność określona jest każdorazowo w opisie danej Usługi. 

5. Ważność Voucherów liczona jest od dnia dokonania płatności.

6. Za dzień dokonania płatności uznaje się:

·     dzień zaksięgowania wymaganej kwoty na rachunku bankowym StatekImprezowy;

·     dzień dokonania płatności kartą.

7. W szczególnych sytuacjach, wynikających ze specyfiki Usługi świadczonej przez Organizatora, okres ważności Voucherów może być krótszy. W przypadku skróconego terminu ważności, Serwis Statekimprezowy.pl każdorazowo zamieszcza stosowną informację w opisie danej Usługi.


§3 Warunki korzystania z serwisu

1. StatekImprezowy zapewnia Użytkownikom Serwisu, dostępnego na stronie www.statekimrezowy.pl, realizację
uprawnień wynikających z: 

·     ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

·     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

·     ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) .

2. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu to:

·     aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP oraz HTTPS;

·     prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;

·     włączona obsługa Java Script oraz cookies;

·     czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3. Proces dystrybucji Voucherów za pomocą Serwisu Statekimprezowy.pl, składa się z następujących etapów:

·     wybór oferty oraz dodanie jej do koszyka;

·     proces rejestracji, logowania lub zakupu bez rejestracji do Serwisu (opcjonalnie);

·     wybór sposobu płatności za Voucher.

4. Statekimprezowy nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie danych, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu, lub szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego ich zabezpieczenia (w szczególności poprzez udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym).

5. Dostępne w Serwisie Statekimprezowy.pl metody dostawy Voucherów to:

·     e-Voucher – plik PDF wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Do prawidłowego odczytu wymagana jest instalacja aktualnej wersji programu Adobe Reader;

6. Dostępne w Serwisie Statekimprezowy.pl formy płatności to:

·     system płatności internetowych Przelewy24 – opcja dla Użytkowników posiadających dostęp do bankowości elektronicznej
(sugerowana forma płatności);

·     tradycyjny przelew bankowy – wpłata na konto nr: 84 1940 1076 3024 8908 0000 0000 (Bank Credit Agricole), którego posiadaczem jest firma Event Time Sp. z o.o., ul. Osolska 8, 51-179 Wrocław. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres statekimprezowy.pl.;

7. Zarezerwowane, lecz nieopłacone zamówienia tracą swoją ważność po 7 dniach kalendarzowych i po tym czasie są automatycznie usuwane z systemu.

8. Istnieje możliwość wystawienia duplikatu Vouchera, w formie i w sposób ustalony przez Statekimprezowy, po uprzednim przedstawieniu przez Użytkownika/Klienta Dowodu Płatności, oraz pod warunkiem, że termin ważności Vouchera jeszcze nie wygasł. W celu wystawienia duplikatu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

9. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Vouchera, firma Statekimprezowy w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązana przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak niezobowiązany do jej wypełnienia.  

10. W przypadku wybrania opcji płatności: Przelew Tradycyjny realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres biuro@statekimprezowy.pl 


§4 Realizacja usługi


1. Informacje o miejscu, przeznaczeniu vouchera, czasie trwania, ilości osób, sposobie rezerwacji, ubiorze oraz okresie ważności danej Usługi widoczne są na każdej z ofert  w Serwisie Statekimprezowy.pl. 

2. Posiadacz Vouchera w większości przypadków ma możliwość realizacji Usługi w dogodnym dla siebie dniu – po wcześniejszej rezerwacji.

3. W celu rezerwacji terminu Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z Organizatorem w formie i w sposób określony w opisie poszczególnej Usługi. Dane kontaktowe do Organizatora (numer telefonu, adres e-mail lub strona internetowa) znajdują się na Voucherze.

4. Po uzgodnieniu szczegółów dotyczących sposobu, miejsca i terminu realizacji Usługi, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi wydrukowany e-Voucher. 

5. Organizator może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera o zaistniałych okolicznościach.

Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg Organizator nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi. W szczególności mają tutaj zastosowanie:

·     niesprzyjające warunki pogodowe;

·     nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów;

·     nagła choroba Organizatora;

·     nieprzewidziane wypadki losowe.

6. W sytuacjach określonych w pkt 5, klient ma prawo umówić się na inny termin lub wymienić kupon na inną usługę w firmie Statekimprezowy. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

·     odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

·     żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Organizatora;

·     odmówienia wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem Organizatora lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. W sytuacjach określonych w pkt 5 i w pkt 7, Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.


§5 Wymiany, zwroty i reklamacje

1. Zwrotu Vouchera, bez podania przyczyny, można dokonać w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego nabycia. Warunkiem zwrotu jest wcześniejsze przedstawienie Dowodu Płatności. Zwrotu można dokonać, kontaktując się mailowo z Działem Obsługi Klienta. 

2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta.

3. Voucher nie podlega reklamacji, jeżeli Posiadacz Vouchera zarezerwował termin Usługi u Organizatora i nie pojawił się w dniu realizacji oraz nie odwołał Rezerwacji w terminie wskazanym przez organizatora.

4. Reklamacji można dokonać w następujący sposób:

·     drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail

·     listownie – poprzez wysłanie na adres: Event Time Sp. z o.o., ul. Osolska 8, 51-179 Wrocław.    

5. Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji Statekimprezowy dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Vouchera, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia rozpatrzenia reklamacji

6. Voucher zakupiony z wykorzystaniem jakiegokolwiek rabatu podlega zwrotowi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jego nabycia. Kwota zwrotu jest równowartością faktycznie zapłaconej ceny za voucher.


§6 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Event Time Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-179, ul. Osolska 8; 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pisemnie wystosowując wiadomość na adres naszej siedziby Event Time Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-179, ul. Osolska 8;  

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

1. zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. pozostałe cele przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://statekimprezowy.pl/polityka-prywatnosci/

IV. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 a. Za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


§7 Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające, czyli przez okres 6 lat (w przypadku osoby fizycznej) lub 3 lat (w przypadku działalności gospodarczej). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane
do czasu, aż wycofasz swoją zgodę. Informacje odnośnie przechowywania i przetwarzania danych osobowych w zakresie innym niż wskazany są dostępne pod adresem: https://statekimprezowy.pl/polityka-prywatnosci/


§8 Odbiorcy danych

Zapisy dotyczące odbiorców danych osobowych widnieją pod adresem: https://statekimprezowy.pl/polityka-prywatnosci/


§9 Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Informacje odnośnie przekazania danych w pozostałym zakresie są dostępne pod adresem: https://statekimprezowy.pl/polityka-prywatnosci/

§10 Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych organu nadzorczego


§11 Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich nie podanie uniemożliwi zawarcie Umowy.

§12 Odpowiedzialność

1. Statekimprezowy ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników/Klientów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Jednakże odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Posiadacza Vouchera.

2. Za przebieg, jakość oraz bezpieczeństwo podczas świadczenia Usługi odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Organizator. Wszelkie ryzyka cywilne dotyczące Użytkownika/Klienta związane z realizacją Usługi obciążają Organizatora.

3. Statekimprezowy zastrzega prawo do odstąpienia od zawartej z Użytkownikiem/Klientem umowy z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy firmy lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi ona odpowiedzialności, realizacja Usługi nie może dojść do skutku lub koszty jej realizacji rażąco przewyższają
jej wartość. 

4. Niewykorzystanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza rezygnację jego Posiadacza z możliwości realizacji Usługi oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową. Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.

5. Statekimprezowy nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały zniszczone lub utracone, ani jeśli w ich posiadanie weszła osoba nieuprawniona, jeżeli miało to miejsce po przekazaniu Vouchera Użytkownikowi/Klientowi.


§13 Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.

3. W razie wystąpienia sporów z Użytkownikiem/Klientem Statekimprezowy stara się rozwiązać sprawę polubownie. Niemniej jednak sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich zaistniałych konfliktów jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.